TAG: Phan Vũ Mạnh Đức bát sát hoàng tuyền nhất thuận

  • Sự hung hiểm của Bát sát và phương pháp hóa giải

    Bát sát là loại sát khí rất nguy hiểm và khó hóa giải, hình thành do sự tương tác của âm dương ngũ hành trong tám hướng. Cổ nhân cho rằng thần thánh còn phải kỵ Bát sát, nên việc lựa chọn ngày giờ, định sơn lập hướng, làm nhà, đặt mộ, mở cửa, cấp thoát nước... nhất nhất phải tránh xung phạm!

1